I det förindustriella samhället gällde överhetens lagar, normer och värderingar, men de var ytterst beroende av de breda folklagren. Ville det sig illa, kunde folket när det fick nog, göra uppror mot herrefolkets fogdar och vasaller. Det gamla feodalsamhället föll samman, när de moderna tiderna kom, från utlandet och från städerna. In i det sista kämpade de lokala herrarna mot tankar, idéer, moden och trender, som var nya, främmande och okända. Förlorarna hade inget annat val, än att söka bevara och bevaka det som de uppfattade som deras ägodelar och egendomar.

Samma händelseförlopp hade uppstått på flera platser också under efterkrigstidens Europa. På 1950-talet kämpade den engelska musikerna och underhållningsartisterna för folkmusik, varietéer och lokala förmågor och fenomen. Tills att de amerikanska soldaterna, på militärbaserna runt i England och Storbritannien, förde in amerikansk musik, rockn’roll, blues och den amerikanske folksångaren Woody Guthries berättelser om livet som ”hobo”, luffare som gratisåkte på godstågen genom USA.

I efterkrigstidens Västtyskland, BRD, och Östtyskland, DDR, symboliserades konflikten mellan de två Tyskland, av Berlinmuren. Tills att den dagen kom då människorna plötsligt inte längre respekterade murens konstgjorda betydelse.

Mänsklighetens oförklarliga, dualistiska behov av att dela in allt i två, återkom ständigt och jämnt i nya versioner och visioner. Kanske var det detta omedvetna eller primitiva tänkesätt som lett människorna framåt i evolutionens utvecklingsväg?

Det var inte bara i politikens vänster-högerskala, eller religionens katolicism eller protestantism, eller religiös tro eller ateism, som de två synsätten återkom.

I den filosofiska och matematiska logikens lagar, fanns ”det uteslutna tredje”, som en tes om att allt antingen bestod av det som var falskt eller det som var sant. I varje fysisk verklighet kunde människorna tolka världen och verkligheten som bestående av det som fanns och det som inte fanns; Allt eller Intet. Allt kunde i sig delas in i det som var positivt eller negativt. I Kemin fanns det som var Surt eller Basiskt. I Meteorologin fanns snö och kyla, eller sol och hetta, nederbörd eller en molnfri, blå himmel.

Annonser