Archives for category: Uncategorized
Problemet med att använda en Höger-Vänster-skala, är att den går tillbaka till den tid då mänsklig arbetskraft fortfarande var värdefullast av allt.
Enligt Karl Marx, skulle: ”Arbetarna äga produktionsmedlen”. Men, var finns ”arbetarna” idag, när maskinerna blir allt billigare arbetskraft, än människornas skelett, muskler och hjärnkapacitet?
Varför väljer tidigare socialdemokrater och moderater, att välja populister, hellre än de traditionella ideologierna?
Jag tror att det är för att produktionsmedlen i vår tid, inte längre behöver människor och mänsklig arbetskraft. När maskinerna konkurrerar ut människorna, så skyller människorna på andra människor.
De är medvetna om att de inte kan konkurrera med maskinerna.
De kan bara acceptera samhället som det fungerade före och under Industrialismen och Mekaniseringen.
Själv är jag ju absolut FÖR datoriseringen, digitaliseringen och automatiseringen. Men visst inser jag att det är vår tids största utmaning!
Mänskligheten styrs av två gamla uppfattningar. Den ena är det som står i Bibelns Genesis, Första Mosebok:
 
”1 Mosebok 1
…27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.» 29 Och Gud sade: »Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda.…”
 
Det andra är att hela mänskligheten hittills, har varit beroende av att fler människor föds och kan arbeta i världen. Därför är det inte så konstigt att neoluddistiska samhället håller fast vid att kvinnorna ska föda flera barn och att, på så vis, länderna ska kunna öka sina befolkningar.
Men, om jordens resurser håller på att ta slut, vad ska då människorna i framtiden leva av?
Risken ökar, dag för dag; att nationer börjar med erövringskrig, för att erövra land åt sina egna befolkningar.
Folk står mot folk. Människor står mot människor.
Ingen har lärt sig från t ex de Isländska sagorna, när klaner stred mot varandra, så att de till slut var tvungna att hämta människor från nuvarande Irland.
Människor som låter sig förföras av sitt eget önsketänkande, förnekar till slut verklighetens villkor och går under.
Annonser
Ralph Waldo Emerson är inspirationskällan till Edvard Hopper och därmed också en av mina inspirationskällor till mina böcker om Familjen Frånlandsvind:
Alienationen, konflikten mellan Människa och Natur, mellan Kultur och Natur och det man brukar kalla för: Antropocen.
 
När Darwinismen spelat ut sin roll och arten Homo sapiens sapiens har konstruerat sin egen syntetiska och artificiella miljö och enviroment.
 
Allt handlar bara om att kunna anpassa sig, men inte längre till ”naturliga förhållanden”, utan till relationer, sammanhang och strukturer mellan mänskliga nätverk, maskiner, automater och kommande strukturer ute i universum.
 
OBS! Förhållandena och Människans och Mänsklighetens utveckling och framtid, är inte menat som en ”profetia” eller ett ”önsketänkande” om ett val.
Dels är berättelsen tänkt som en förvarning: ”Så här skulle det kunna gå, om…”. Det som brukar kallas för: ”Spekulativ Fiction”.
Dels, tror jag, är det lättare för människor i nutiden och framtiden att tänka sig en framtid, eller en alternativ framtid, om det redan finns en möjlig utgångspunkt att fundera och reflektera omkring.
Framtiden, om vi bara fortsätter som vi gör, är förutsägbar och ”predestinerad”. Den är och förblir vårt ”Öde”.
Men med en utgångspunkt (Likt Euklides definition av ”en punkt” i hans geometri:
”Axiom 1 Genom två punkter går det att dra en och endast en linje.”
Så kan vi idag, den 14 oktober 2017, dra en linje mellan punkten för vår tidräknings början, till vår upplevda ”verklighet” idag och sedan följa linjen i samma riktning, in i framtiden.
Det är bara så att vår ”upplevda verklighet” kan se så olika ut.
”Yngve Frej” ute på avfolkningbygden, glesbygden och ödebygden, upplevde sin verklighet, medan Nick Bostrom upplever en helt annan:
Citat från Wikipedia sida om ”Teknologisk Singularitet” och där ett citat av I. J. Good:
 
”Låt en ultraintelligent maskin definieras som en maskin som kan långt mer överstiga alla intellektuella aktiviteter av vilken människa som helst oavsett hur smart den är. Då designen av maskiner är en av dessa intellektuella aktiviteter kan en ultraintelligent maskin konstruera ännu bättre maskiner; det skulle odiskutabelt bli en ‘intelligensexplosion,’ och intelligensen hos människan skulle bli lämnad långt efter. Därför är den ultraintelligenta maskinen den sista uppfinningen som människan någonsin behöver göra.”
Nu ser jag inte en alternativrörelse, utan otroligt många.
Samma mönster som uppstod under 1968 och Vänsterrörelsens ”alternativ”.
Vad kommer att ske, när alla dessa rörelser börjar konkurrera med varandra? USA, Ryssland och Kina konkurrerar om jordens begränsade resurser. Redan nu försöker flera stater komma åt rättigheterna till att börja borra efter olja vid Arktis. Trump vill börja bryta kol och modernisera USA:s kärnvapen. Nordkorea hotar om ett kärnvapenkrig. Spanien splittras. Storbritannien vill inför BREXIT. Sverigedemokraterna vill, på samma sätt, att Sverige lämnar EU. EU, som från början var ett fredsprojekt, för att inget nytt krig skulle uppstå inom Europa. I Sverige har det sedan länge funnits en egoistisk och egocentrisk ”ME”-kultur: ”ME fiirst”, som dess utom har bekräftats av ”selfies” och ett allt ökande behov av att beskriva sina egna vardagshändelser för omvärlden. Framgångsrika blir, som vanligt, de redan etablerade.
 
När människor sätter likhetstecken mellan kommunikation och samarbete, eller konspiration och intrigeri, ökar tillfällen till konflikter och brist på framtida möjligheter. Det är bara en illusion att egoister och egocentrikter, eller nationalstater och tillfälliga avtal, kan leda till annat än bara fler konflikter och, i värsta fall krig.
Själv är jag pessimistisk. Människan är fortfarande ett primitivt djur, som hellre satsar på fler och effektivare vapen, än på nedrustning och fred. Vi människor har varken lärt oss efter Första världskriget eller Andra världskriget.
Därför tror jag att Tellus, som planet, är dömt till förstörelse och allt färre resurser att fördela.
Det enda som återstår, är att Mänskligheten, den som inser denna åsikt, snarast möjligt satsar på att flytta ut till boningar ute i universum. Inte därför att det skulle vara bättre där, utan för att det blir den enda möjligheten till att överleva.
De som inte vill inse detta, har naturligtvis möjligheten att stanna kvar på den jord som kommer att finnas, eller inte finnas, kvar.
Som jag ser det, är problemet med ”alternativa rörelser” att de sällan kan enas om någonting gemensamt. Förr eller senare, uppstår konkurrens och med den, förvirring. Som man sa förr: ”Härska genom att splittra”. George Orwell skrev 1984, om Sovjetunionen 1948. Idag finns det människor som lever kvar i hoppet om alternativa lösningar, utan att vilja se tillbaka till hur och varför dessa lösningar inte fungerade och inte kunde ha fungerat.
De allra flesta av alternativa rörelser är: ”motkulturer”. Deras alternativ består av att vara reaktionära, eller att arbeta emot en härskande ideologi. Låter man istället deras egna ideologier, visioner och utopier utveckla konsekvenser och verkningar, kan man antingen se att de leder till splittringar, konflikter och krig. Eller så rinner framtidsperspektivet ut i sanden och samhället blir till ruiner.
”2 + 2 = 5” används ibland för att förklara hur ett bra konstverk har en översinnlig eller metafysisk atmosfär. Upplevelsen består av något mer , okänt eller odefinierbart, än det som kan uppfattas av våra fem sinnen.
Men i George Orwell’s roman, blir det till något annat. Makten bevisar sitt övertag, genom att hävda något ologiskt, irrationellt och, framför allt, en åsikt, inte ett faktum. Allt kan ifrågasättas, utom förstås, maktens egna teser.
Det är ingen slump att alla vetenskapsmänniskor, intellektuella, konstnärer och andra intressanta människor flydde ut ur både Nazityskland och Sovjetunionen och Öststaterna. Vad skulle de där att göra?
Båda dessa diktaturstater, imploderade inifrån. De använde alla resurser till att bekämpa motståndet både inom länderna och utanför länderna. Resurserna gick åt till ”säkerhet”, men för vem och för vilka? Jo, förstås, den hierarkiska maktstrukturens egna intressen. Kritiska tänkare och ”visselblåsare”, ersattes av korrupta ja-sägare, vänskapskorruption och nepotism. Vetenskap och beprövad erfarenhet, ersattes av godtycke, lättja och enfald. Samhället vittrade sönder inifrån, när ingen längre ville ta ansvar och dela med sig, delegera information, kunskaper och erfarenheter. Historieböckerna skulle skrivas om och böcker och andra kritiska källor skulle förstöras. Vad skulle det leda till?
Jo, att de begränsade resurserna slösades bort till att försöka framkalla de lösningar man var ute efter, istället för att acceptera de som man, på objektiv grund, accepterat som sanna. Tills vidare, sanna.
När jag har skrivit om de jag i mina böcker kallar för ”Neoluddisterna”, så tror jag att många förknippar dem med ”ludditerna”.
Det som jag försökt att lyfta fram, är att, när människor upplever sig vara så mycket ”eftersläntrare”, ”nostalgiker” och lever kvar i en förställning om ”förr i tiden”, så handlar det egentligen om oförmåga eller ovilja till att anpassa sig till den tid som de nu lever i och den framtid som de tror kommer att inträffa.
När de inte längre kan förstå och anpassa sig till nutiden, håller de hellre kvar vid en tid eller en föreställning där de fortfarande har en möjlighet till att påverka och betyda något.
 
Varje sådant synsätt eller ”lösning på problemet” kräver en syndabock. Antingen en grupp av ”andra”, som inte är som ”vi”, eller någon form av samhällsstruktur, där ”rika” står mot ”fattiga”, etablerade står mot underdogs, eller ”rättvisa” mot ”orättvisa”.
De reagerar mot att alla inte kan uppnå samma resultat, hellre än att förstå att alla ska ha samma möjligheter till att uppnå samma resultat.
Alla kan inte ha alla rätt på proven i skolan.
Alla kan inte ha samma lön för olika arbeten.
Alla kan inte vinna på TRISS.
Samhället idag bygger på att människor kan, vågar och vill vara olika, inte lika.
 
Därför, menar jag, kan det vara av intresse att lyssna på vad ”Motståndsrörelsen” (motstånd mot vad då?) har för visioner.
Vad skulle hända med Sverige, Europa och världen som vi lever i idag, om vi skulle ta deras visioner på allvar?
 
Risken är stor, med flera små nationalstater, att krig skulle uppstå. Med dagens vapen, som inte längre består av svärd, lansar, spikklubbor eller slungor, skulle dessa människor, liksom ”Neoluddisterna” i mina böcker, snart utrota både sig själva, varandra och motståndarna.
 
Därför samarbetade människorna och bildade byar. Byarna växte till städer, när bybefolkningarna ville utbyta varor och tjänster med varandra. Svear och Götar enades till Sverige. Sverige blev en del av Norden, som blev en del av Europa. Efter Första och Andra världskriget, insåg människorna att samarbetet var värdefullare, än enskilda länders maktstrukturer.
Javisst, människor behöver använda både sina hjärnor och sina kroppar. Men, liksom jag försöker beskriva i mina böcker, ersätter datorer, maskiner, automater, robotar och andra apparater alltfler av oss människor.
Människorna ökar i antal av de som är ”överblivna”, ”bortrationaliserade” och lever i ”utanförskap”. Det är inget som är specifikt för Sverige. Samma utveckling sker i alla världens länder, vilket naturligtvis förändrar maktstrukturerna i samhället och världen.
De som lever i ”utanförskap”, hoppas på messianska lösningar som ”medborgarlön”, eller som i det här fallet: ”nationalism”. Men varifrån ska de få sina produkter, råvaror och kapital, om de bygger gränser och murar mot omvärlden; om alla länder ständigt höjer sina tullar och inte längre kan sluta handelsavtal?

Om vi verkligen är ensamma, eller bara efter många ljusår, kommer att få kontakt med intelligenta varelser långt borta i universum?
Har UFO-login blivit till vår tids religiösa tro och Messianism?
Hur skulle människorna som lever på vår planet Tellus reagera om vi tvingas till att dra slutsatsen:
”Ja, så länge vi varken kan upptäcka något säkert tecken på att Gud finns, eller att vi, möjligtvis i en avlägsen framtid, kan komma i kontakt med utomjordingar, så är vi ensamma. Punkt slut.
Länder i hela världen investerar otroligt mycket pengar i att utforska andra planeter i Solsystemet, letar andra jordliknande förhållanden, på solsystem utanför vårt eget och, samtidigt lever vi i en ”bostadsbubbla”, där vi förutsätter att räntorna inte kommer att höjas och lånen aldrig kommer krävas tillbaka.

Vad skulle hända bland oss människor som lever just nu, om vi istället skulle acceptera tanken om att vi är ensamma ute i rymden och anpassar oss till den hypotesen?
Det finns förstås de människor som t ex i den italienska maffian, fullständigt struntar i miljöförstöring, krig, naturkatastrofer, giftspridning, klimatförändringar, svält och flyktingar. Det enda som räknas, är hur mycket pengar de får in och hur stor makt de kan få, i samhället.
Andra samvetslösa och obetänksamma, räknar kallt med att framtida generationer människor kommer att kunna lösa de problem som vi själva inte klarat av.
Men, hur som helst, om vi är ensamma i universum, måste vi snarast ta itu med de problem som kan uppstå om vi inte kan erövra eller exploatera en annan planet någonstans ute i rymden.
Den dagen vi inser att vi verkligen håller på att förstöra våra egna och följande generationers möjligheter till ett drägligt liv.
Enligt samma producent som tillverkat det här filmklippet, skulle människorna för att helt utplåna allt liv på Tellus spränga minst 100 atombomber. För att vara helt säker på att ingen skulle överleva, behövs det 300 atombomber. Det är inte explosionskrafter i sig som dödar människorna och allt annat levande, utan radioaktiviteten som sprider sig, efter explosionerna.
Länge har människorna fruktat en domedagsprofetia, men då med ett påhittat hot om ”Guds Straff”, att jordaxeln skulle tippa, jorden stanna, solen slockna, en meteor träffa jorden, anfall från aliens eller Klimatförändringens konsekvenser.
Alla är möjliga, men knappast sannolika.
Ändå finns det en risk med att förutsätta att det finns andra intelligenta varelser ute i rymden:
Varför skulle vi vara intressanta för dem?
Varför skulle de vilja hjälpa eller rädda oss, från oss själva?
Skulle vi själva inte säga: ” – Det är Evolutionens gång och så har det alltid varit. Civilisationer uppstår, faller och försvinner. Inget konstigt med det!”
Om vi inte bryr oss om att säkra vår egen framtid här på Tellus, varför skulle andra intelligenta varelser göra det?
Mänskligheten idag, fredagen den 29 september 2017, fungerar som en människa som spelat upp alla sina pengar, gått ner sig i missbruk, blivit självmordsbenägen, stulit pengar från sin egen familj och släktingar, bränt alla skepp och broar.

Vi jordbor kan lägga skulden på någon annan, på varandra, förklara händelserna med Gud, Karma eller Ödet, men det kommer inte att leda någon vart.
Samtidigt hoppas vi på att framtida generationer människor kommer att lösa alla de problem som vi har orsakat och inte kunnat eller velat lösa.

Därför borde vi förutsätta att hypotesen att det INTE finns några intelligenta varelser ute i universum som kan hjälpa oss, så att vi själva vaknar och, tills vidare, försöker lösa våra problem tillsammans.
Optimism och önsketänkande (som Cargokulten) leder bara till passivitet, apati och inlärd hjälplöshet.

Någon här som läser detta, kanske undrar var jag, eller rättare sagt, min text om Familjen Frånlandsvind, SpåRätt och Andhryberna, handlar så mycket om Människans, Homo sapiens sapiens (så gott som alltid: Mannens) former av extremism?
 
De, framför allt, män, som går samman i grupper för att, i ett absurt försök, motsätta sig Framtiden, betraktar jag i mina böcker som: ”Neoluddister”.
Ned Ludd, ansågs ju vara en person som slog sönder de maskiner, vävstolar eller vävramar, som gjorde väveriarbetarna i början av 1800-talet, arbetslösa.
När Industrialismen satte igång, var det flera som inte längre kunde försörja sina familjer. De som försökte med detta handgripliga motstånd, kallades på den tiden för: ”Ludditer”. De sågs som anhängare av förebilden: ”Ned Ludd”.
Det är tvivelaktigt om ifall Ned Ludd verkligen har existerat. Troligtvis inte.
I mina böcker har jag avsiktligt tagit steget från att ”Ludditerna” bildat en aktiv ideologi och rörelse, med ”Neo-” som prefix och ”Luddismen”, som en gruppgemenskap.
Män ser gärna en grupp av andra män såsom en utmaning till att konkurrera, ranka sig, inordna sig och höja sin status. När statusen för gruppen höjs, höjs också statusen för den enskilde medlemmen.
Enligt ”Neoluddismens” antropocentriska och chauvinistiska synsätt, väljer kvinnorna den man som befinner sig högt uppe i männens hierarki. Det är denna utvaldhet i gruppgemenskapen, som gör att Kvinnan ser upp till sin ”utvalde” Man.
För att skärpa upplevelsen av denna hypotes, försöker man återskapa en berättelse från den tid då Människan levde i ”grottorna” och, när de inte kampades med varandra, slogs med vilda bestar eller jagade storvilt.
Då, enligt detta synsätt, var det: Fysiken, Musklerna, Kraften, Styrkan, Viljan, Beslutsamheten och Känslorna, som impulsivt och obarmhärtigt, ersatte intellektet, intelligensen, reflektionen och tänkandet.
Men, i mina böcker; insåg ”Neoluddisterna” att deras tid att påverka Världens gång, redan var passé.
Maskinerna ersatte musklerna.
Datorerna ersatte människornas ”mänsklighet”, dvs ”Den Mänskliga Faktorn”.
Artificiell Intelligens och självorganiserande ”robotar” maskiner, gjorde stora delar av mänskligheten arbetslös och betydelselös: ”Meningslös”.
Grundfrågan är:
”På vilket sätt är vi av arten Människa, Homo sapiens sapiens, förnuftigare, rationellare eller hierarkiskt sätt, mer kompetenta till att överleva, än andra levande varelser och organismer?”
 
Kvinnorna har sin ”biologiska klocka”. Förr eller senare, inser varje kvinna att: ”Nu börjar det bli sent. Jag måste få någon som kan bli far till mitt barn.”
I dag, måndagen den 25 september, år 2017, kan kvinnor bli befruktade genom ”provrörsbefruktning” och ”spermadonatorer”.
Men, varför inte; skapa genetiska kopior eller genmodifiera dna direkt?
Eller, ännu ett steg: Varför över huvud taget producera framtidens människoliknande arter via spermier, ägg och livmoder, när allt kan framställas artificiellt och syntetiskt, i datoriserade biokemiska kuvöser?
Vem eller vilka, bortsett från människorna själva, kommer i framtiden att behöva oss människor?
Djuren, Naturen, eller, hittills okända ”aliens” i andra dimensioner, i andra solsystem, eller i andra universa?
 
Det är, mycket kortfattat, min arbetshypotes, genom böckerna om Familjen Frånlandsvind och Kampen mellan Neoluddister och Neoidealister.
Science fiction, eller, som det numera ofta kallas, ”Spekulativ Fiktion” är till för att provocera fram paradoxer, anomalier och intellektuella konflikter: ”Varför upplever jag verkligheten på just det här sättet och inget annat?”
 
För bara några årtionden sedan, översatte man begreppet ”metafysisk”, med: ”Översinnlig”.
Har vi inte redan för länge sedan passerat den gränsen, när abstraktionerna tog allt större plats i vardagen?
När tekniken passerat den fysiska och mentala gränsen för vad våra medvetanden klarar av till att handskas med verkligheten i vardagen?