Rudolf hade en annan, egen, filosofi: Att, genom hela livet, stå fast vid något och vara detta något, trogen. Det kunde vara vad som helst. Det viktigaste var att, vad som än hände, åt vilket håll vinden än blåste, hålla i med båda händerna. Likt Odysseus när han hörde sirenernas ljuva sång, lät binda fast sig vid masten. Först av allt kom förstås Kristin, Johan och Turid. Men efter dem, var Konsten, eller, rättare sagt; Rudolf konst, det som han aldrig släppte taget om.

Tallholmen av ägdes och sköttes av stiftelsen: ”I Havsbandet”. De åretruntboende i bygden, försörjde sig på jordbruk och fiske. När sådana yrken blivit olönsamma, upptäckte befolkningen att stockholmarna gärna lade sina semesterpengar på att hyra de tomma stugor som ändå bara stod och förföll.

De åretruntboende skrev en låneansökan och for in till banken för att ansöka om ett lån. De bildade en förening som ingick i stiftelsen: I Havsbandet. Efter ett tiotal hårda år, var lånet återbetalt. Verksamheten gick med vinst. Frånlandsvinds och Larssons hade, efter att ha läst om I Havsbandet i en Svenska Turistföreningens tidning, kommit på samma idé:

          Det låter spännande, sa Kristin. Var det inte där nånstans som dina släktingar kommer ifrån?

          Jo, det stämmer. Kanske vi ska åka dit för att släktforska?

Neither Marxists like Göran Therborn, who still have many interesting thoughts and opinions, can free themselves from the Anthropocentrism.

Still, he is living in the Left-Right Scale, although he should be well aware of the climate change, weather changes, poisoning of, for human and other species, sea, soil and food.

Göran Therborn sees the world as ”unequal”, but the climate change makes no differens if you are rich or poor.

He has interesting views about the cities, towns or the planning of the urban areas in the future. Today, Wednesday, July 26, 2017, you can read in the newspapers about ”The Garbage Explosion” in the inner city of Stockholm, When the Stockholmers come home from their holidays and discover that there is no one who cared about the garbages and trashes.

The cars and the public transports are already now urban ”bottlenecks”. Public transports are constantly suffering from new delays and ”shift failures”, while politicians raise prices for travelers and discuss how to act against ”disloyal travellers”.

Bilism takes over both streets and squares.

Somewhere in the past, the car was a ”higher degree of effectivity”. Although the motorists can travel at high speed on modern streets, often they prefer to take shortcuts on sidewalks, walkways and squares.

Where did the planning vanish? How will people in the future find a way, when the streets and roads are blocked by other drivers and road users?

The only choice and alternative seems to build more and broader highways and traffic routes.

Nevertheless, in the inner city of Stockholm, the houses stand in the way of widening the roads and releasing the increasingly heavier and intensive traffic.

Outside the suburbs, the construction firms, with the assistance from municipality, are building more and more expensive houses, without any pespective into the future.

The cities, when they were built and formed, were primarily trading markets. Those who organized the city were craftsmen and those who eventually became merchants and carriers of goods and services.

Now, like then, customers and consumers are more important than administrators.

If no citizen is able to live; to work and shop, in or outside of a city like Stockholm, how will the companies get their function? Who will then buy their goods and services?

In our ”Brave New World” of Anthropocentrism (ME, ME and ME) and Anthropocene (When the species Homo sapiens sapiens took over the order of nature and ecological systems), there is neither the end nor possible ends. Everything just goes on and on and on…

In our time, there is neither a sustainable culture, tradition, nor repeatable habits. The phone is replaced with the Mobile cell phone which is replaced with the Smart Phone, which is replaced by …

While people, in our era of digitalisation, approach each other, at the same time, the physical distances increase, in Time and Space. Who are you actually talking to: A robot or a human being?

Before industrialism, people became their functions. During industrialism, people and their functions were replaced by machines. In our high-tech era, people are competing with the machines, who och what is most effective, least costly and gives the highest profit.

Everyone knows already the answer:

The machines will win. Losers become the people who gives up their freedom and still believe in the illusion that: Man is the Lord of the World.

Inte heller marxister som Göran Therborn, som ändå har flera intressanta tankar och åsikter, kan frigöra sig från Antropocentrismen.
Han är fortfarande kvar i Vänster-Höger-skalan, trots att han bör vara väl medveten om Klimatförändringen, väderleksförändringar, förgiftning av, för Människan och andra arter, hav, jord och livsmedel.
Göran Therborn ser världen som ”ojämlik”, men Klimatförändringen gör världen i högsta grad: Jämlik. Klimatförändringen tar ingen hänsyn till om människorna är fattiga, eller rika.
Han har intressanta åsikter om ”Staden”, städerna och stadsplaneringen, men, just nu, onsdagen den 26 juli 2017, skrivs det om en ”sopexplosion” i Stockholms innerstad, när stockholmarna kommer hem från sina semestrar och upptäcker att det inte finns någon som hämtat deras sopor.
Bil- och kollektivtrafiken leder till samma urbana ”flaskhalsar”. Kollektivtrafiken drabbas ständigt av nya förseningar och ”växelfel”, medan politikerna höjer priserna för resenärer och diskuterar åtgärder mot ”smitarna”.
Bilismen tar över både gator och torg.
Någonstans i det förflutna, var bilen ett ”fortskaffningsmedel”. Trots att bilisten kan färdas med hög hastighet på färdiga gator, tar man gärna genvägar över trottoarer, gångvägar och torg.
Vart tog planeringen vägen? Hur ska framtidens människor ta sig fram, när gatorna och vägarna är blockerade av andra bilister och trafikanter?
Det enda valet och alternativet, tycks vara att bygga fler och bredare motorvägar och trafikleder.
Ändå, i Stockholms innerstad, står husen i vägen för att bredda vägarna och släppa fram den allt tyngre och intensivare trafiken.
Ute i förorterna bygger man visserligen fler och dyrare hus, men någon planering finns inte.
Städerna, när de byggdes och bildades, var först och främst handelsplatser. De som organiserade staden, var hantverksskråna och de som med tiden blev till handelsmän och transportörer av varor och tjänster.
Nu, liksom då, är kunderna och konsumenterna, viktigare än administratörerna.
Kan inte medborgare boende i och utanför städerna, som t ex Stockholm, komma in till innerstan, Stockholms City, för att arbeta och handla, hur ska då företagen klara sig? Vem ska då köpa deras varor och tjänster?
I vår ”Nya Sköna Värld” av Antropocentrism (ME) och Antropocen (När arten Homo sapiens sapiens övertog Naturens ordning och ekologiska system), finns det varken någon ände eller några tänkbara slut. Allt bara fortsätter, fortsätter och fortsätter…
I vår tid odlas varken några hållbara kulturer, traditioner eller sedvänjor. Telefonen byts ut mot Mobiltelefonen som byts ut mot Smart Phonen, som byts ut mot…
Samtidigt som människor, digitalt, närmar sig varandra, ökar de fysiska avstånden, i Tiden och Rummet. Vem vet vad som finns i andra änden: En robot eller en människa?
Före industrialismen blev människorna till funktioner. Under industrialismen ersattes människorna av maskiner. I vår högteknologiska tid, måste människorna tävla med maskinerna, om vad som är mest effektivt, minst kostsamt och som ger högst vinst.
Alla vet redan svaret:
Maskinerna kommer att vinna. Förlorare blir de människor som ger upp sin frihet för att de fortfarande tror på Människan som Världens Herrar.

https://open.spotify.com/embed/album/4t9QhAGLk8DP7my1SWbWyY

Friends Recall the Brilliant Montreal Musician Too Few Heard by CHRIS BARRY Up until his tragic passing at age 39 last December, Alex Soria was the impetus behind one of Montreal’s finest rock ‘n’ roll bands ever, the Nils. One of the first punk bands on the local scene, going all the way back to […]

via Alex Soria — Loud Alien Noize

Memories of a Fucked Up Festival by Chris Barry I remember that so-called ”First Ever Montreal Punk Fest” gig in January ’79 better than most, actually. This because it was the first big gig I’d ever done and it didn’t really work out so well for The 222’s. There were a lot of people at […]

via Montreal Punk Fest Riot 1979 — Loud Alien Noize

Photo above by Victor Bockris Warhol’s Screen Tests Warhol directed over 400 screen tests, and they serve now and forever as a remarkable archive of the personalities of the New York art scene and the Factory. Artists, male and female prostitutes, art dealers, transexuals, collectors, critics, writers, musicians, lesbians, actors, poets, dandys, painters, sculptors, dancers, […]

via William S. Burroughs vs Andy Warhol — Loud Alien Noize